Prace konkursowe należy składać w dniu 6 grudnia 2019r. W godzinach 9.00 - 18.00 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214 , lub przesłać pocztą lub pocztą kurierską (liczy się data doręczenia) na adres: TEXTIL UNIWERSAL EURO, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3.

PIOTRKOWSKA 212/214 KONKURS

JEDNOETAPOWEGO IDEOWEGO na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku-mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214, dz. nr 142/3, obręb S-08

Organizator konkursu:

TEXTIL UNIWERSAL EURO, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3

Organizator konkursu na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej budynku mieszkalno usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 212/214 dz. 142/3 obręb S-08 informuje o wynikach:

Nagroda

Praca nr 151816

Autorzy projektu: Łukasz Wawrzyniak, Kamil Kowalski

Uzasadnienie:

Projekt przedstawia optymalne rozwiązanie pod względem wykorzystania możliwości inwestycyjnych zagospodarowania działki. Elewacja frontowa nawiązuje ukształtowaniem – gzyms, cofnięta attyka – do ciągu kamienic w pierzei ulicy Piotrkowskiej po stronie południowej. Zaproponowany detal – ryzality, jest nawiązaniem do stylu „art deco” i próbą dialogu z elewacją kamienicy istniejącej po stronie północnej.

Wyróżnienie

Praca nr 011235

Autorzy projektu: Maciej Foltyn, Aneta Kozińska

Uzasadnienie:

Przedstawiony projekt jest interesującą próbą poszukiwań nowej formy „łódzkiego podwórka”. Tarasowy układ budynku wewnętrznego, „bryła rysowana światłem” jest twórczą próbą przeniesienia najlepszych wzorów i rozwiązań architektury światowej na grunt łódzki.

Wyróżnienie

Praca nr 173022

Autorzy projektu: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Iwona Pawlak

Uzasadnienie:

Projekt przedstawia ciekawe rozwiązanie dla elewacji projektowanego budynku. Wprowadzenie „betonowych, prefabrykowanych ram okiennych” jest głosem w dyskusji na temat łódzkiego detalu. Właściwie rozwiązany układ funkcjonalny budynku, oparty o jedną klatkę schodową, garaż oparty na windzie samochodowej.

Rodział 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Organizator konkursu.
 2. Zasady organizacji konkursu.
 3. Harmonogram i terminy.
Rodział 2.
Założenia ideowe, przedmiot i zakres opracowania konkursowego, cel konkursu, zadania i założenia konkursowe.
 1. Założenia ideowe.
 2. Przedmiot i zakres opracowania konkursowego.
 3. Cel konkursu.
 4. Zadania i założenia konkursowe.
Rodział 3.
Ogólne wytyczne projektowe do konkursu.
 1. Wytyczne urbanistyczne.
 2. Wytyczne architektoniczne.
 3. Zagospodarowanie terenu.
 4. Inne wytyczne.
Rodział 4.
Warunki udziału w konkursie.
 1. Postanowienia ogólne.
 2. Wymagania stawiane uczestnikom konkursu.
 3. Dokumenty składane wraz z ofertą.
 4. Zawartość prac konkursowych.
 5. Składanie prac konkursowych.
Rodział 5.
Ocena prac konkursowych.
 1. Tryb oceny prac konkursowych.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych.
Rodział 6.
Nagrody, ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Nagrody.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu.
Rodział 7.
 1. Prawa autorskie.
 2. Załączniki

Rodział 1
Postanowienia ogóle I. Organizator konkursu.
 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest TEXTIL UNIWERSAL EURO z siedzibą w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 3 kod. 95-100. Firma powstała w roku 1977. Od roku 2004-go prowadzi działalność deweloperską w tym komercjalizacji i rewitalizacji nieruchomości.
 2. Informacje o Konkursie zamieszczone są na stronie internetowej : eurodom.pl
 3. Wszelkie korespondencje związane z konkursem, należy kierować na adres: Euro DOM, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3, email: [email protected]
II. Zasady organizacji konkursu.
 1. Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego ideowego, urbanistyczno-architektonicznego. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający przewiduje jedynie nagrody pieniężne zgodnie z zapisami Regulaminu.
 3. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, a także część rysunkowa i opisowa Konkursu muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim.
 4. Odpowiedzi na zadane pytania w sprawie zapisów Regulaminu, jak również ewentualne wyjaśnienia uznane przez Organizatora Konkursu za niezbędne, zostaną udzielone niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania pytań, a treść odpowiedzi zostanie udostępniona wszystkim uczestnikom konkursu na stronie internetowej bez ujawniania źródła pytań.
 5. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne i nie mogą być ponownie rozpatrywane i zmieniane. Sędziowie zdecydują, która praca konkursowa otrzymają Nagrodę.
III. Harmonogram i terminy.
Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu Konkursowego na stronie internetowej Organizatora. 15. 09. 2019 r.
Nadsyłanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu 20. 10. 2019 r.

3. 11. 2019r

Udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące Regulaminu Konkursu 30. 10. 2019 r.

5. 11. 2019r

Złożenie prac Konkursowych 31. 11. 2019 r.

6. 12. 2019r

Ogłoszenie wyników Konkursu 18 h. 13.12. 2019 r.
IV. Sąd konkursowy.
 1. Sąd konkursowy liczy 5 osób. Sąd konkursowy składa się z jury konkursu oraz sekretarza konkursu
 2. W skład jury konkursu wchodzą:
  • mgr inż. arch. Wojciech Walter - Przewodniczący Sądu, sędzia referent/pełnomocnik organizatora
  • dr. inż. Jan Kozicki - członek sądu
  • prof. dr hab. Marek Janiak - Architekta Miasta. członek sądu
  • mgr Aleksandra Stępień – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , członek sądu
  • Bartłomiej Klimczak ------ przedstawiciel organizatora/członek jury
 3. Sekretarzem Konkursu jest Radosław Błażejewski - przedstawiciel Euro Dom tel. 609 096 473 email: [email protected]
Rodział 2
Założenia ideowe, przedmiot i zakres opracowania konkursowego, cel konkursu, zadania i założenia konkursowe.
I. Założenia Ideowe.

Zamiarem organizatora konkursu jest uzyskanie najlepszego z możliwych rozwiązań architektoniczno- urbanistycznych. Inwestycja przy ulicy Piotrkowskiej 212/214 ze względu na prestiżową lokalizację, powinna wnieść w przestrzeń miasta nową wartość. Zadaniem konkursu architektonicznego jest pomoc w jej znalezieniu.


II. Przedmiot i zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalno-usługowego z zagospodarowaniem terenu położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214, dz. nr 142/3.


III. Cel konkursu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla planowanej inwestycji pod względem: urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym, komunikacyjnym, ekonomicznymi i wpasowania w istniejące otoczenie. Projekt powinien uwzględniać najnowsze trendy w budownictwie przy jednoczesnym racjonalnym koszcie realizacji i eksploatacji. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla dalszych prac projektowych i realizacji zamierzenia inwestycyjnego.


IV. Zadania i założenia konkursowe.
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w oparciu o Regulamin konkursu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkaniowego wielorodzinnego, usługowego z funkcją handlu w parterze.
 2. Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna powinna zawierać informacje w zakresie:
  • struktury funkcjonalnej budynku i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji i zagospodarowania terenu,
  • układu urbanistycznego zespołu zabudowy i kompozycji architektonicznej/bryłowej projektowanych i istniejących obiektów
  • przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu
  • powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi
  • technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynków, uwzględniającej rodzaj realizowanego przedsięwzięcia.
 3. Koncepcja powinna być zgodna z Decyzją Nr DAR-UA-VI.459.2019 o warunkach zabudowy
 4. Prace konkursowe powinny zawierać: koncepcję urbanistyczno - architektoniczną przedstawiona na dwóch sztywnych planszach 70/100 cm w układzie pionowym zgodnie załącznikiem nr 6 część opisową z załączonymi rysunkami w formacie A4 (bez skali)

Rozdział 3. Ogólne wytyczne projektowe do konkursu.
I. Wytyczne urbanistyczne.

Wytyczne urbanistyczne zostały zawarte w decyzji Nr DAR-UA-VI-459.2019 o warunkach zabudowy terenu. (załącznik nr 5)


II. Wytyczne projektowe.

Oczekujemy maksymalnej ilości powierzchni mieszkalnej i komercyjnej. Wszystkie mieszkania muszą być zgodne z wymogami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na parterze projektowanego budynku lokale usługowe. Wnętrze istniejącego budynku biurowego, nie jest objęta projektem i pozostaje bez zmian. Należy uwzględnić przy projektowaniu nowego obiektu funkcję, bryłę i wartości zabytkowe. Projekt powinien uwzględnić wytyczne Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawarte w punkcie II decyzji o warunkach zabudowy. (załącznik nr 5)


III. Inne wytyczne.

Ekonomiczna strona inwestycji.

 1. Należy przyjąć rozwiązania, które przy relatywnie niskich nakładach dadzą oczekiwany przez organizatora wysoki poziom rozwiązań architektonicznych.
 2. Należy przyjąć aby koszty budowy i eksploatacji zastosowanych rozwiązań były na optymalnym poziomie.
 3. Należy przyjąć założenia, przy których budowa i eksploatacja będą zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniały warunki poszanowania energii.

Rodział 4. Warunki udziału w konkursie. I. Postanowienia ogólne.
 1. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 2. Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadania konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.
 3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty przygotowania jak i dostarczenia pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu powyższych kosztów ani odsyłania prac konkursowych na własny koszt.
 4. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów.
II. Wymagania stawiane uczestnikom konkursu.
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Osoba fizyczna lub inny podmiot mogą wspólnie brać udział w konkursie jako uczestnicy konkursu, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie:
  • studenci wyższych uczelni o kierunku architektura lub urbanistyka i architektura
  • absolwenci wyższych uczelni o kierunku architektura lub urbanistyka i architektura
  • projektanci posiadający uprawnienie do projektowania w zakresie projektowania architektonicznego

III. Dokumenty składane wraz z ofertą.
 1. Uczestnik składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 3, II, ppk 3 na dowód czego dołącza kserokopie odpowiednich dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje (kopię indeksu, dyplom ukończenia studiów, uprawnienia).
 2. Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursowego, które muszą zostać złożone łącznie przez wszystkie osoby i podmioty wspólnie biorące udział w konkursie.
 3. Oświadczenie uczestnika konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na organizatora bez wynagrodzenia. Powyższe Oświadczenia należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Złącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu, który nie spełni powyższych wymogów zostanie wykluczony z konkursu, a jego praca odrzucona.

IV. Zawartość prac konkursowych.
 1. Praca konkursowa winna znajdować się w jednym zbiorczym opakowaniu oznaczonym liczbą rozpoznawczą i tytułem konkursu. W zamkniętym opakowaniu należy umieścić: a) część graficzą, b) część opisową, c) kopertę zamkniętą w sposób uniemożliwiający identyfikację uczestnika konkursu, Część graficzna powinna zawierać : koncepcję zagospodarowania terenu przedstawioną na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, charakterystyczny przekroje w skali 1:200, rzuty, elewacje w skali 1:200, widoki, perspektywy, wizualizacje, niezbędne do czytelnego i przekonywującego przedstawienia idei projektowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. Część opisowa powinna zawierać : - opis koncepcji zawarty na maksymalnie dwóch stronach formatu A4, opis użytych materiałów i zmniejszone do formatu A3 plansze części graficznej, - płytę CD zawierającą całość pracy konkursowej w wersji elektronicznej Koperta zamknięta w sposób uniemożliwiający identyfikację uczestnika konkursu powinna zawierać: wypełnioną wg załącznika nr 1 Regulaminu kartę identyfikacyjną uczestnika konkursu, oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, kopie indeksu, dyplomu, uprawnień, poświadczające wymagania o którym mowa w rozdziale IV pkt.1.
 2. Wszystkie części składowe pracy konkursowej należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą o wysokości cyfr 1 cm, którą należy umieścić na wszystkich elementach pracy:
  • na opakowaniu pracy konkursowej w prawym górnym rogu opakowania.
  • na planszach konkursowych w prawym górnym rogu każdej planszy
  • na każdej stronie opisu pracy konkursowej w prawym górnym rogu
  • na zamkniętej kopercie w prawym górnym rogu koperty
  • na płycie CD
 3. Żaden z elementów pracy konkursowej w tym jej opakowanie nie może być oznaczony nazwą uczestnika konkursu, ani innymi informacjami oraz oznaczeniami graficznymi umożliwiającymi identyfikację autora pracy przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej adres i nazwa podane na kopercie i liście przeznaczonym nie mogą być adresem i nazwą uczestnika konkursu.

V. Składanie prac konkursowych.
 1. Prace konkursowe należy złożyc w opakowaniu uniemożliwiającym jego otwarcie i zapoznanie się z zawartością. Opakowanie musi zostać opisane jako: „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalno- usługowego z zagospodarowaniem terenu, położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214, dz. nr 142/3”
 2. Prace konkursowe należy składać w dniach 31 listopada 2019r. w godzinach 9.00 - 18.00 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214 , lub przesłać pocztą lub pocztą kurierską (liczy się data doręczenia) na adres: TEXTIL UNIWERSAL EURO, 95-100 Zgierz, ulica 1-go Maja 3.
 3. Praca konkursowa złożona przez uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu składania prac konkursowych.
 4. Praca konkursowa otrzymana przez organizatora konkursu po upływie terminu składania prac, co zostanie potwierdzone w protokole, będzie uznana za nie złożoną i może zostać odebrana przez uczestnika konkursu na jego koszt.

Rozdział 5. Ocena prac konkursowych. I. Tryb oceny prac konkursowych.

Sekretarz Konkursu dokonuje oceny formalnej prac konkursowych, sprawdza nienaruszalność ich opakowania oraz brak informacji na opakowaniu i elementach prac konkursowych mogących umożliwić identyfikację autora pracy konkursowej przed oficjalnym ogłoszeniem konkursu. Sekretarz Konkursu sporządza protokół oceny formalnej prac konkursowych. Oceny prac dokonuje sąd konkursowy, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając zgodność prac co do zasady z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie oraz dokonując oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszej pracy konkursowej. W szczególności sąd konkursowy:

 • wskazuje prace nagrodzoną wraz z wysokościami nagród
 • przyznaje wyróżnienia dla autorów prac
 • sporządza informacje o pracach nagrodzonych i wyróżnionych
 • przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu
 • opracowuje ewentualne uwagi do prac nagrodzonych i wyróżnionych
 • przedstawia wyniki konkursu do dyspozycji Organizatora Konkursu

II. Kryteria oceny prac konkursowych.

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

 1. Atrakcyjność i realność rozwiązań w tym walory urbanistyczno-architektoniczne, w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, odniesienie do kontekstu przestrzennego lokalizacji, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych -przy spełnieniu wymogów określonych w decyzji o warunkach zabudowy (załącznik nr 5 do konkursu) - 60%
 2. Waloryekonomiczneproponowanychrozwiązań–40%.

Rozdział 6. Nagrody, Ogłoszenie wyników konkursu. I. Nagrody
 1. Zamawiając yprzewiduje w konkursie jedynie nagrody o charakterze pieniężnym.
 2. W konkursie zostanie/zostaną przyznane nagrody pieniężna o łącznej wartości 10000 zł, słownie dziesięć tysięcy złotych, w tym nagroda pierwsza w wysokości 6000 zł, słownie sześć tysięcy.
 3. Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagrody w zależności od poziomu prac konkursowych.
 4. Organizator gwarantuje wypłatę całej puli nagród.
 5. Nagrody zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

II. Ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 18,00 w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 212/214
 2. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie także opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.
 3. Organizator zawiadomi Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach podając imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedzibę Autorów prac konkursowych.
 4. Organizator unieważnia konkurs, jeżeli zostały złożone mniej niż 3 prace spełniające kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

II. Prawa autorskie.
 1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich uczestników konkursu.
 2. Organizator konkursu ma prawo prezentacji wszystkich prac konkursowych podczas wystawy pokonkursowej jak również ma możliwość ich rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, udostępnienie w sieci internetowej.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo publikacji prac konkursowych w całości lub w części w dowolnych mediach i środkach masowego przekazu dowolną techniką.
 4. Wszyscy nagrodzeni autorzy zobowiązani są do przeniesienia na organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:
  • udostępnienia innym projektantom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych.
  • jednorazowego wykorzystania całości lub części pracy konkursowej przez wybranego w drodze przetargu publicznego wykonawcę do celów opracowania na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych przez dowolnie wybraną przez niego jednostkę projektową
  • zwielokrotnienia dowolną techniką i publikacji dla celów przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz opracowania projektów budowlanych i wykonawczych.
  • przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym rozdziale na Organizatora nastąpi bez wynagrodzenia.
 5. Autor nagrodzonej pracy konkursowej oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy. Organizatorowi przysługuje prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
 6. Organizator konkursu w przypadku wykorzystania pracy konkursowej, złożonej w konkursie ideowym do projektu realizacyjnego, zapewni możliwość współpracy autora tej pracy konkursowej przy opracowaniu projektu realizacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU